Lễ Cung Hiến Vườn Thánh Mẫu tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô, quận Cam California.

Xem hình

Lễ Cung Hiến Vườn Thánh Mẫu tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Kitô (Nhà Thờ Kiếng) đã được diễn ra vào ngày 5.29.2024 lúc 5:15 chiều. Đây là một đánh dấu cột mốc quan trọng, một tuyệt đỉnh của những nỗ lực vất vả của anh chị em trong tổ chức Our Lady of La Vang Foundation